De Medezeggenschapsraad behartigt de belangen van de ouders, de kinderen en het personeel van de school. De MR zorgt dat er voldoende overleg is tussen ouders en personeel enerzijds en het Bestuur anderzijds. Een medezeggenschapsraad bestaat uit meerdere personen waarbij de leerkrachten en ouders gelijk vertegenwoordigd zijn. De vertegenwoordiging uit de ouders wordt, volgens een vastgesteld rooster, jaarlijks gekozen..

Openbaar vergaderen

De MR vergadert regelmatig. De MR adviseert het bestuur over zaken als het onderhoud van het gebouw, het schoolplan en de lokalenbehoefte. Voor een volledige lijst van taken en bevoegdheden van de MR verwijzen we naar het Medezeggenschapsreglement. Dit ligt op school ter inzage. Aangezien de MR waarde hecht aan openheid, zijn de vergaderingen voor iedereen toegankelijk. We zouden je dan ook graag eens bij een vergadering welkom heten, zodat je zelf kunt zien en horen hoe medezeggenschap werkt. De vergaderdata van de MR staan vermeld in de nieuwsbrief. Mocht je vragen hebben over de MR of over de school, stel deze dan gerust aan een van de leden.

Naast de MR is er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waarin vertegenwoordigers van een aantal scholen die bij ons schoolbestuur zijn aangesloten, zitting hebben.

Leden MR 2023-2024

  • Robbert Dijkhuizen- voorzitter (oudergeleding)
  • Miranda Heling personeelsgeleding
  • Lilia Bezemer- secretaris (personeelsgeleding)
  • Leontien van Kraay – oudergeleding
  • Gemma Geven -oudergeleding
  • Heidy de Reus – personeelsgeleding