Op Het Kofschip is iedereen welkom. Onze school is een ontmoetingsplaats waar het kind onderwijs en opvoeding krijgt. We willen bij elk kind het hoogst haalbare bereiken. Door ontdekkend en onderzoekend te leren zijn de kinderen enthousiast en betrokken. Ze voelen zich eigenaar van hun eigen leerproces. Op Het Kofschip word je gezien: zowel als leerling en als ouder. Wij zien ouders als partners: samen met hen zijn wij verantwoordelijk voor het welbevinden en de ontwikkeling van het kind.
Hieronder lees je uitgebreid wat ouderparticipatie en onderwijs op maat precies inhouden en hoe we dit toepassen op onze school.

Onderwijs op maat: individuele aandacht 

Een klas is meer dan de som van alle leerlingen. Op Het Kofschip focussen we op individuele aandacht: ieder kind krijgt onderwijs dat past bij zijn of haar niveau. Dit kan betekenen dat de ene leerling met rekenen soms net iets meer hulp nodig heeft en een andere met taal. Onze interne begeleider (ib’er) coördineert de zorg hiervoor. Daarnaast hebben we een gedragsspecialist, een taalspecialist en vanaf 2017/2018 een rekenspecialist

Plusklas: extra activiteiten ter stimulering

Niet alleen leerlingen die bij een bepaald vak niet goed meekomen, verdienen extra aandacht. Voor kinderen die meer aankunnen dan de gemiddelde leerling hebben wij een plusklas. Wekelijks krijgen de plusleerlingen onderwijs van een leerkracht die hiervoor is opgeleid. De plusklas vervangt voor een deel het structurele onderwijsaanbod in de eigen groep. Er worden verschillende vakgebieden aangeboden in de plusklas. We werken met opdrachtkaarten vanuit een bepaalde doelstelling en werken toe naar een presentatie. De kinderen werken in groepjes, waarbij ze een planning moeten maken wanneer ze wat gaan doen en wanneer het af moet zijn (tussendoelen).

Leerlingen uit groep 8 die meer aankunnen, komen in aanmerking voor deelname aan de MIK-klas. De MIK-klas wordt geïnitieerd en begeleid door het voortgezet onderwijs in de Liemers. Toelating vindt plaats via een speciale selectieronde, waarbij vooral de intrinsieke motivatie van belang is. Een middag per week gaan de kinderen hiervoor naar de middelbare school gedurende een deel van het schooljaar.

Ouderparticipatie: actief overleg ter verbetering van de ontwikkeling van een kind

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat kinderen zich beter ontwikkelen als er goed contact is tussen ouders en de school. Op thuis zijn na, besteden kinderen de meeste tijd op school en daarmee kan onderwijzen niet los gezien worden van opvoeden. Op Het Kofschip zetten we ons daarom in voor actief ouderschap. We vergroten hiermee het aantal contactmomenten tussen school en ouder. We spreken niet alleen wensen uit bij een rapportbespreking, maar geven ouders gedurende het hele jaar de mogelijkheid om contact met de school te onderhouden. Hiermee vergroten we de wederzijdse betrokkenheid en dit komt ten goede aan de ontwikkeling van een kind. Om actief ouderschap vorm te geven, hebben we een werkgroep ingesteld waarin vertegenwoordigers van ouders en team zitting hebben.

Makkelijk aanspreekbaar: een open ruimte

Op Het Kofschip willen we de drempel zo laag mogelijk houden. Iedereen moet voor of na school langs kunnen komen en onze leraren makkelijk kunnen spreken. Onze lerarenkamer is daarom in de open ruimte van de grote hal, zodat ouders, kinderen en leerkrachten elkaar voor en na schooltijd altijd tegenkomen en een praatje kunnen maken. Dit zorgt ervoor dat iedereen elkaar kent.